Trainime për SHKK | ASD

Trajnime per SHKK

Në kuadër të anëtarësimit të shkk-ve në skemën e sigurimit të depozitave, Agjencia e Sigurimit të Depozitave organizoi në ambjentet… më shumë