Ligjet

Ligji nr. 53/2014, datë 22.05.2014 Për sigurimin e depozitave„ i ndryshuar, përcakton rregullat për funksionimin e skemës së sigurimit të depozitave të personave fizikë (individëve), tregtarëve dhe shoqërive tregtare në banka dhe shoqëritë e kursim-kreditit në Republikën e Shqipërisë. Për këtë qëllim, ligji përcakton kompetencat dhe funksionet e institucioneve publike në skemë dhe subjekteve anëtare të saj me qëllim kompensimin e depozitave të depozituesëve, mbrojtjen e interesave të tyre duke kontribuar kështu në stabilitetin e sistemit bankar dhe financiar.

Ligji Nr. 53 2014 "Për sigurimin e depozitave", i ndryshuar (563.3 KiB)

Fletore Zyrtare Nr.77, Date 9 Maj 2016 (283.5 KiB)