Vendimarrja

Vendim i Këshillit Drejtues Nr 05 dt 15.03.2018 'Për miratimin e Pasqyrave Financiare të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2017' (137.3 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr 24 dt 31.10.2018 'Për miratimin e Statutit të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave' (137.7 KiB)

Vendim i Keshillit Drejtues Nr 25 dt 31.10.2018 'Për miratimin e Rregullores për organizimin, funksionimin, detyrat dhe përgjegjësitë e njësive organizative të ASD' (152.2 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr 26 dt 31.10.2018 'Për miratimin e Pasqyrave Financiare të ASD për tremujorin e tretë të mbyllur më 30 Shtator 2018' (136.7 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr 27 dt 31.10.2018 'Për miratimin e pasqyrave financiare të Fondit të Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme për tremujorin e tretë të mbyllur më 30 Shtator 2018' (137.8 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr 28 dt 31.10.2018 'Për miratimin e raportit mbi realizimin e buxhetit të ASD për tremujorin e tretë të mbyllur më 30 Shtator 2018' (137.8 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 02 Dt 31.01.2018 'Për autorizimin e DP për nisjen e procedurave për përzgjedhjen e subjektit mbështetës për mirëmbajtjen e SIRK' (61.6 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 03 Dt 22.02.2018 'Për caktimin e “Deloitte Audit Albania Sh P K ” si Auditues i Jashtëm i ASD për 2017 dhe 2018, 2019, 2020' (140.9 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 04 Dt 15.03.2018 'Për miratimin e Raportit Vjetor të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2017' (137.1 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 07 Dt 15.03.2018 'Për miratimin e metodologjisë për shpërndarjen e shpenzimeve për fondin e sigurimit të depozitave në SHKK' (137.0 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 08 Dt 15.03.2018 'Për sigurimin e shëndetit dhe të jetës për punonjësit e Agjencisë Së Sigurimit Të Depozitave' (63.5 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 09 Dt 12.04.2018 'Mbi miratimin e Raportit të PWC Audit Sh P K Për Auditimin e Brendshëm të Procesit të Udhëheqjes në ASD për vitin 2017' (140.1 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 12 Dt 12.04.2018 'Mbi miratimin e Raportit të PWC Audit Sh P K Për Auditimin e Brendshëm të SABNJ në ASD Për Vitin 2017' (139.5 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 14 Dt 31.05.2018 'Mbi miratimin e Planit Strategjik të ASD për vitet 2018-2020' (144.9 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 21 Dt. 14.09.2018 'Për Përjashtimin Nga Skema Dhe Revokimin E Certifikatës Të Bankës Veneto SHA Të Përthithur Nga Banka ISA SH A' (144.1 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 22 Dt. 14.09.2018 'Për Përjashtimin Nga Skema Dhe Revokimin E Certifikatës Të Bankës NBG Albania SHA' Të Përthithur Nga Banka Amerikane E Investimeve SH A (144.6 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 23 Dt 28.09.2018 'Për Miratimin e Raportit të Auditit të Brendshëm mbi Auditimin e Sektorit të Analizës së Riskut për Vitiet 2016-2018' (139.4 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 06 Dt 15.03.2018 'Për miratimin e Raportit mbi Realizimin e Buxhetit të ASD për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2017' (139.0 KiB)

Vendim i Keshillit Drejtues Nr. 10 Dt 12.04.2018 'Mbi Miratimin e Raportit të PWC Audit Sh P K për Auditimin e Brendshëm të STI në ASD për Vitin 2017' (140.0 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 11 Dt 12.04.2018 'Mbi miratimin e Raportit Të PWC Audit Sh P K Për Auditimin e Brendshëm të SFI në ASD për vitin 2017' (139.1 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 15 Dt 31.05.2018 'Për miratimin e Pasqyrave Financiare të ASD për tremujorin e parë të mbyllur më 31 Mars 2018' (140.0 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 16 dt. 31.05.2018 'Për Miratimin e Pasqyrave Financiare të FNJ për tremujorin e parë të mbyllur më 31 Mars' (141.0 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 17 dt. 31.05.2018 'Për Miratimin e Raportit mbi Realizimin e Buxhetit të ASD Për Tre Mujorin E Parë Të Mbyllur Më 31 Mars 2018' (140.1 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 19 Dt. 26.07.2018 'Për miratimin e pasqyrave financiare të ASD për tremujorin e dytë të mbyllur në 30 qershor 2018' (137.4 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 20 Dt. 26.07.2018 'Për miratimin e zbatimit të buxhetit për tremujorin e dytë të mbyllur 30 qershor 2018' (138.6 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr.18 dt. 31.05.2018 'Për Miratimin e Planit për Auditimin e Brendshëm të ASD Për Vitin Financiar 2018 Nga Subjekti PWC Audit Sh P K' (143.7 KiB)

Vendimi i Këshilit Drejtues Nr. 01 dt. 31.01.2018 'Për Miratimin e Kalendarit të Punës për Vitin 2018 të Këshillit Drejtues të ASD' (145.8 KiB)