Vendimarrja

Vendim i Këshillit Drejtues Nr 02 Dt 31.01.2018 'Për autorizimin e DP për nisjen e procedurave për përzgjedhjen e subjektit mbështetës për mirëmbajtjen e SIRK' (61.6 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr 03 Dt 22.02.2018 'Për caktimin e “Deloitte Audit Albania Sh P K ” si Auditues i Jashtëm i ASD për 2017 dhe 2018, 2019, 2020' (140.9 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr 04 Dt 15.03.2018 'Për miratimin e Raportit Vjetor të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2017' (137.1 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr 05 Dt 15.03.2018 'Për miratimin e Pasqyrave Financiare të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2017' (137.3 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr 06 Dt 15.03.2018 'Për miratimin e Raportit mbi Realizimin e Buxhetit të ASD për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2017' (139.0 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr 07 Dt 15.03.2018 'Për miratimin e metodologjisë për shpërndarjen e shpenzimeve për fondin e sigurimit të depozitave në SHKK' (137.0 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr 08 Dt 15.03.2018 'Për sigurimin e shëndetit dhe të jetës për punonjësit e Agjencisë Së Sigurimit Të Depozitave' (63.5 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr 09 Dt 12.04.2018 'Mbi miratimin e Raportit të PWC Audit Sh P K Për Auditimin e Brendshëm të Procesit të Udhëheqjes në ASD për vitin 2017' (140.1 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr 11 Dt 12.04.2018 'Mbi miratimin e Raportit Të PWC Audit Sh P K Për Auditimin e Brendshëm të SFI në ASD për vitin 2017' (139.1 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr 12 Dt 12.04.2018 'Mbi miratimin e Raportit të PWC Audit Sh P K Për Auditimin e Brendshëm të SABNJ në ASD Për Vitin 2017' (139.5 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr 14 Dt 31.05.2018 'Mbi miratimin e Planit Strategjik të ASD për vitet 2018-2020' (144.9 KiB)

Vendim i Keshillit Drejtues Nr 15 Dt 31.05.2018 'Për miratimin e Pasqyrave Financiare të ASD për tremujorin e parë të mbyllur më 31 Mars 2018' (140.0 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr 16 Dt 31.05.2018 'Për Miratimin e Pasqyrave Financiare të FNJ për tremujorin e parë të mbyllur më 31 Mars' (141.0 KiB)

Vendim i Keshillit Drejtues nr. 10 dt 12.04.2018 'Mbi Miratimin e Raportit të PWC Audit Sh P K për Auditimin e Brendshëm të STI në ASD për Vitin 2017' (140.0 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues nr. 19 dt. 26.07.2018 'Për miratimin e pasqyrave financiare të ASD për tremujorin e dytë të mbyllur në 30 qershor 2018' (137.4 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues nr. 20 dt. 26.07.2018 'Për miratimin e zbatimit të buxhetit për tremujorin e dytë të mbyllur 30 qershor 2018' (138.6 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr.17 Dt 31.05.2018 'Për Miratimin e Raportit mbi Realizimin e Buxhetit të ASD Për Tre Mujorin E Parë Të Mbyllur Më 31 Mars 2018' (140.1 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr.18 Dt 31.05.2018 'Për Miratimin e Planit për Auditimin e Brendshëm të ASD Për Vitin Financiar 2018 Nga Subjekti PWC Audit Sh P K' (143.7 KiB)

Vendimi i Këshilit Drejtues Nr 01 Dt 31.01.2018 'Për Miratimin e Kalendarit të Punës Për Vitin 2018 të Këshillit Drejtues të ASD' (145.8 KiB)